1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.

In Nederlandse natuurgebieden met de status Natura 2000-gebied, zijn problemen met de stikstofdepositie. Door onder andere het verkeer, landbouw en industrie komen onbedoeld meststoffen (ammoniak en stikstofoxiden) via de lucht op kwetsbare natuurgebieden neer. Om kwetsbare soorten een toekomst te blijven geven is het daarom van belang dat de uitstoot van stikstof wordt teruggedrongen. Dat gebeurt ook door efficientere verbrandingsmotoren en innovaties op het gebied van filters en rookgaswassen.

Lees meer

De uitstoot van stikstof daalt daarmee in Nederland ongeveer 100 mol/ha/jaar. Een deel van die afname in de stikstofuitstoot wordt als gebruiksruimte beschikbaar gesteld voor economische groei.

Verleden

Voorheen was het toetsen aan de Natuurbeschermingswet 1998 een kwestie van een stikstofdepositieberekening opstellen en het bevoegde gezag vragen of sprake was van een vergunningplicht. In het geval van een vergunningplicht was ook het opstellen van een uitgebreide toets, de Passende beoordeling, benodigd. Er is een periode geweest waarin het toetsingskader van het bevoegde gezag (veelal de provincies) meerdere keren per jaar veranderde door uitspraken van de bestuursrechter. Dat maakte de procedure ingewikkeld en langzaam.

De nieuwe landelijke normen

De stikstofdepositie wordt per inrichting berekend op basis van een rekenmodel dat door de overheid beschikbaar is gesteld: AERIUS. Hierin worden onder andere coördinaten van de inrichting en de hoeveelheden van de stikstofuitstoot ingevoerd. Het resultaat is een kaart en de berekende stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. Het bevoegde gezag toetst aan de volgende normen of er een vergunningplicht is:

  • Is de depositie groter dan 1 mol/ha/jaar→ vergunningplicht
  • Is de depositie kleiner dan 1 mol/ha/jaar → geen vergunningplicht
  • Tussen de 0,05 mol en de 1 mol/ha/jaar → alleen melding nodig, tenzij er geen ontwikkelruimte beschikbaar is.
  • Kleiner dan 0,05 mol/ha/jaar → geen melding nodig (onderzocht op basis van een berekening)

Dresme & van der Valk berekent voor u de stikstofdepositie en kan een snelle analyse uitvoeren of sprake is van een meldings-, of vergunningplicht. Omdat wij ruime ervaring hebben met de ingewikkeldere rekenmodellen die voor Aerius werden gebruikt, doorzien wij de invoergegevens en de uitkomsten. Voor u als klant is het van belang deze gegevens te optimaliseren, zodat uw melding of vergunning toekomstbestendig is.

Lees minder

Een deel van die afname in de stikstofuitstoot wordt als gebruiksruimte beschikbaar gesteld voor economische groei.

Voor Wildlands Adventure Zoo Emmen voerde Dresme & van der Valk in 2014 een stikstofdepositie berekening uit naar de effecten van de dierentuin populatie.

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN